Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність

«Без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє під владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності. Рівень майстерності вчителя залежить від здатності педагога до творчо-пошукової роботи».

А.Дістервег

 Початок ХХІ століття ознаменувався значними змінами в соціально-економічному розвитку України, зокрема – і в освітній сфері. Посилення міжнародної співпраці нашої держави стало передумовою вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. Тому стратегічними завданнями державної освітньої політики є забезпечення конкурентоздатності української освіти на міжнародному ринку освітніх послуг, розвиток міжнародної співпраці, розширення участі навчальних закладів, педагогів, учнів, студентів і науковців у проектах міжнародних освітніх організацій і співтовариств.

Інтеграція освіти України в міжнародний освітній простір базується на таких головних принципах: пріоритету національних інтересів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації, орієнтації на національні загальнолюдські фундаментальні цінності, системного і взаємовигідного характеру співпраці, толерантності в оцінюванні та сприйнятті будь-якої зарубіжної системи освіти. За таких умов особливого значення набуває організація систематичної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, організація безперервної освіти для педагогів, підвищення їхнього фахового і методичного рівня, узагальнення та впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду, оновлення змісту освіти на основі залучення вчителів до дослідно-експериментальної та наукової діяльності, налагодження співпраці з вищими навчальними закладами з використанням можливостей регіону для інтелектуальної діяльності, творчості обдарованої учнівської молоді, а також  реалізації Концепції профільного навчання.